فتوگرامتری

فتوگرامتری

 در دهه اخیربا توجه به پیشرفت روزافزون وسایل و تجهیزات عکسبرداری و دوربین های هوایی و قابلیت ها و ظرفیت های جدید در زمینه پرواز از یک طرف و اتوماسیون و جایگزینی نرم افزارهای جدید به جای دستگاهها و تجهیزات مکانیکی قدیمی از طرف دیگر علم فتوگرامتری جایگاه ویژه ای در تهیه نقشه ها با دقت و سرعت بیشتر خصوصاً در عرصه ها و پهنه های وسیع یافته است.

گروه فتوگرامتری شرکت با بهره گیری از پیشرفته ترین و به روزترین نرم افزارها و تجهیزات موجود در این زمینه پروژه های عظیمی را تاکنون به انجام رسانده و در دست اقدام دارد. حضور مستمر در کنفرانسها و مجامع بین المللی سبب گشته که علاوه بر آگاهی از پیشرفتها و فعالیتهای سایر کشورها امکان هماهنگ سازی خدمات ارائه شده با استانداردها و دستورالعملهای بین المللی فراهم گردد و به این ترتیب زمینه و بستر مناسب جهت صدور خدمات فوق به سایر کشورها ایجاد شود به نحوی که این مشاور تاکنون موفق به انجام پروژه های برون مرزی در کشورهای خاورمیانه، کانادا و آلمان که در این زمینه خود صاحب نام و فن می باشند گردیده است.

اهم فعالیتهای گروه فتوگرامتری :

- تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و رقومی از مناطق شهری و توپوگرافی و تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DTM,DEM,DSM)

- فتوگرامتری برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور

- تهیه ارتوفتو و رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع

- تبدیل عکسهای دیجیتال هوایی به نقشه

- انجام عملیات سرشکنی و مثلث بندی