هیدروگرافی

هیدروگرافی

 این بخش با در اختیار داشتن تجهیزات کامل و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب در زمینه های عمق یابی ، تهیه نقشه از کف دریاها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدی ، جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه و پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری، چاههای نفت و گاز در دریا و نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها فعالیت می نماید.

اهم فعالیتهای گروه هیدروگرافی :

- هیدروگرافی دریاچه سد پیشین

- هیدروگرافی دریاچه سد دز

- تهیه مقاطع رودخانه رودبار لرستان

- تهیه مقاطع رودخانه های آذربایجان

- تهیه مقاطع دریاچه هامون

- تهیه مقاطع رودخانه سیستان

- تهیه مقاطع رودخانه دز

- هیدروگرافی حوضچه نکا